29/11 – Kyrkotradition eller Levande Relation med Jesus/ Church tradition or a Living Relationship with Jesus

Hej igen!
nu var det ett tag sedan jag skrev här. Jag har nu helt återhämtat mig från min tidigare förkylning, och jag tog det lite lugnt ett tag pga mycket arbete. Men nu har jag bestämt mig för att gå ut och gå en timme varje dag, för att förbättra min motion; och då ska jag även passa på att lyssna in och se om Gud kallar mig att ta kontakt med någon av de människor jag möter ute. 🙂
Igår när jag precis kommit ut och gått ca 100 meter från mitt hus,  mötte jag en kvinna som jag bestämde mig för att ta kontakt med. Jag frågade henne som jag brukar göra om hon hade ont någonstans. Det hade hon inte, men hon sade att hennes man hade det, i höger armbåge, och att han haft i två år. Jag frågade henne om hon ville, och om hon tillät, att jag kom och lade handen på hennes man för ett helande skulle ske. Det var helt okej sa hon, och bjöd hem mig till sig och hennes man direkt. Hon avbröt ”sin” motionsrunda och vi gick hem till deras lägenhet. Därhemma presenterade hon mig för sin man, och efter ett tag fick jag be för hans armbåge. Efter 3 korta böner och handpåläggningar  hade hans smärta minskat till hälften, och efter ytterligare några bönen var den helt borta. Han såg förvånad ut och frågade vad detta är. Jag sa att det är Jesus.
Då sa hans fru, hon som jag träffat ute, att hon också hade en smärta, i hennes ena knä. Jag lade handen på, bad/befallde, och efter tre gånger var nästan all värk borta. 
Jag började nu dela Evangeliet med dem. Efter ett tag kom frågan: ”Vad tänker du om Maria?”
Vi hade ett samtal om hennes betydelse och vilken vilken roll hon hade och har för oss som troende. Det framkom att kvinnan i familjen hade katolsk bakgrund och mannens var ortodox. I båda dessa kyrkotraditioner lyfta Maria – Jesus’ mor –  upp som en speciell person. De var båda helt övertygade om att Maria hade en speciell ställning, och att man kunde be till henne också när man behövde hjälp. De såg henne som ett helgon pga den uppgift hon fått av Gud att på ett övernaturligt sätt föda fram Jesus. Därför trodde de inte heller på mig när jag sa till dem att Maria senare fått andra barn efter Jesus, med sin man Josef, och att Jesus därför hade flera bröder och systrar. Jag visade dem bibelstället Mark 6:3 där dessa syskon är omnämnda. Det syntes att mannen begrundade detta, och verkade ta det till sig, men han intog nu positionen att det viktiga var att tro på Jesus, men fortsatte att hävda att Maria ändå var ”speciell” person.
Vi fortsatte samtalet där jag försökte visa på att ingen kan komma till Gud utom genom Jesus (Joh 14:6), och bara genom honom, och att det viktiga är att vara ”pånyttfödd”, där omvändelse och därefter dop är två viktiga bitar och sedan dopet i Helige Ande.
De var båda döpta som barn, och menade att ett barn döps för att ”ta bort det onda i dem”. Jag försökte peka på att den hållningen inte är ”biblisk”, och att enda sättet att komma ”nära Jesus” är att bli ”född på nytt”. 
Vårt samtal mynnade till slut ut i att jag bad dem att personligen, själva, ”fråga Gud i bön om vilken roll Maria skulle ha i deras tro, om hon var speciell och värd att lyfta upp, för både mannen och kvinnan höll med om att de kunde prata med Gud direkt, och få svar. Jag sa till dem att om frågan är viktig för Gud, så kommer han svara på något sätt så att de förstår. Men om frågan istället är oviktig för Gud, så får de kanske inget svar.  De antog utmaningen, och vi skildes åt i frid, och de fick mina kontaktuppgifter. Vi är ju grannar, så det finns nog chans att vi syns igen. 🙂
Kanske är ett frö sått. De fick båda två i alla fall uppleva Guds kraft genom ett helande, men mänskliga traditioner håller tyvärr många människor i ett hårt grepp. Jag ber om och hoppas att de båda ska få en mer biblisk syn på Maria, som en vanlig person, men som hade en väldigt speciell roll att spela i historien, men som inte är en person man ska be till; för vägen till Gud är endast genom Jesus.

Hello again!
Now it was a while since I wrote here. Now I am completely recovered from my previous cold, and I have also been a bit busy du to my work lately. But I have now decided to  take a walk for an hour every day when I get back from work, to get some exercise; while on my walks, I will also be attentive to those people I meet, to see if God wants me to contact some of them. 🙂

For example, yesterday when I had just come out and walked only about 100 meters from home, I met a woman and decided to contact her. I asked her as I usually do if she had any pain somewhere. She din´t, she said, but that her husband had some pain in his right elbow, a pain that he had had for two years. I asked her if she wanted, and if she allowed me to, come and put my hand on her husband and pray a for a healing to happen. It was okay, she said, and invited me to her and her husband immediately. She showed me where they lived and we went to their apartment. There she presented me to her husband, and after a while I was allowed to pray for his elbow. After 3 short prayers and with my hand on his elbow, his pain was reduced to about half of what it was from start, and after fa few further prayers it was completely gone. He looked surprised and asked me what this was. I said it is Jesus.

Then his wife told me that she too  had a pain, in her right knee. I put my hand on it, and after three short prayers almost all of it was gone.

I now started to share the gospel with them. After a while the question came: ”What do you thinking of Maria, the mother of Jesus?”

We had a long conversation about her importance and what role she had for us as a believers. Ifound out that the woman in the family had a Catholic background and the man was of the orthodox faith. In both of these church traditions, Mary – the mother of Jesus – is lifted up as a special person. Both the man and the wife were completely convinced that Mary had a special position, and that believers can pray to her as well when they need help. The couple saw her as a saint because of the task she received from God to give birth to Jesus in a supernatural way. Therefore, they did not believe me when I told them that Mary later had other children after Jesus, with her husband Joseph, and that Jesus had several brothers and sisters. I showed them the Bible verse Mark 6: 3 where these siblings are mentioned. It seemed that the man considered this for a while, a bit surprised, but then he took the position that the important thing is to believe in Jesus, but he still continued to claim that Mary is a ”special” person.

We continued the conversation where I tried to show that no one can come to God except through Jesus (John 14: 6), and only through him, and importance of being ”born again”, where repentance and then baptism in water are two important parts, and then the baptism in Holy Spirit.

Both the man and the woman were baptized as children, and had the view that the function of  the baptism  was to take a way the evil a child was baptized to ”take away the evil in from the child”. I told them that this view is not ”biblical”, and that the only way to come ”near Jesus” is to be ”born again”.

Our conversation eventually ended up in the conclusion that I encouraged them to ask God for themselves in prayer about what role Mary should have in a believers faith, if she was special and worth lifting up. Both the man and the woman agreed that they could talk to God directly, and get answers, so I told them that if the issue is important to God, he will respond in some way so that they understand. But if He doesn´t answer, perhaps the question is of lesser importance to God. They took the challenge, and I left in peace, and they got my contact information.JWe are neighbors, so there is a chance that we will meet again. 🙂

Perhaps a seed is sown. They both experienced God’s power through a healing, but human traditions unfortunately often keep many people in a tight grip. I pray and hope for that they both will come to a more biblical view of Maria, as a normal person, but who had a very special role to play in history but who is not a person to pray to; For the way to God is only through Jesus.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s