20/1 – En fridens person – som vill döpa sig. A person of peace – who want to get baptized

Idag söndag när jag var ute och pratade med människor på sta’n träffade jag på tre personer som jag fick be för och som blev helade. Den första var en kvinna som satt och väntade på sin man på bussen på järnvägsstationen. Det var den första personen jag pratade med när jag kom ut idag. Hon hade sin man bredvid sig. Hon hade ont i hela kroppen, pga sviterna av cancer och cellgifter sa hon. Jag fick lägga min hand på hennes axel, och då kände hon en värme strömma genom kroppen sa hon, och t o m hennes man som lade hans hand på hennes andra axel kände värmen sa han(!). Jag sa att det är den helige Anden som verkar, som troligen startat en helandeprocess i henne.
Hennes man öppnade då upp sig och delade från sitt liv och om saker han kämpar med i livet, och jag fick be om vishet och vägledning i beslut om hur han skulle gå vidare i livet. Han sa att han hade en tro på Jesus, men inte hans fru. Deras buss skulle gå inom en kvart från att det vi träffades, så jag hann inte dela Evangeliet med dem, men gav dem mitt kort med kontaktuppgifter, om de ville höra av sig till mig.

Sedan åkte jag till köpcentret i sta’n jag brukar åka till. Här pratade jag med ganska många människor, men den andra person jag fick be för, var en man som satt och väntade utanför en leksaksbutik, på sina barn-barn som var därinne i butiken, visade det sig senare. Jag frågade om han hade ont någonstans med tanke på att han hade en krycka. Han sa att han just opererat knät och hade lite ont efter operationen. Jag fick lägga min hand på hans knä och befalla bort smärtan i Jesus namn.
Jag bad honom resa sig och undersöka om smärtan var kvar. Han började se förvånad ut, och sa att just nu kände han den inte (vilket han dock gjort alldeles nyss). Jag frågade honom om han hade en tro på Jesus. Han sa att han vuxit upp i ett kristet hem och gått i kyrkan och kände till berättel-serna. Jag sa att idag har du haft ett möte med Jesus (syftande på att det var han som helade mannens knä). Han log och bockade djupt, och just då kom hans barnbarn tillbaka från butiken. Vi skiljdes åt.

Det tredje mötet idag var det bästa, och som jag tror och hoppas på ska få en fortsättning. Det var en yngre kvinna, kanske i 20-års åldern jag bestämde mig för fråga. Hennes reaktion efter jag berättat vad jag ville var: ”Va, det är är ju helt sjukt. Jag har ju just bett til Gud att jag ska få träffa någon som kan hjälpa mig med smärtan i kroppen (Hon hade ont i hela kroppen – ungefär nivå 7 på en 10 gradig skala. Jag frågade inte vad smärtan berodde på. Hon fortsätta att berätta att hon var från Skara och nyligen flyttat till Jönköping. Hon sa att hon är från en muslimsk familj, men känt sig mer och mer främmande för den religionen, och att Jesus börjat kännas mer och mer intressant. Hon berättade att hon ofta sökt sig till Skara domkyrka och gått in där, och känt en sådan frid när hon gått in där. Jag frågade henne om hon viste var jag var född (jag är nämligen också uppvuxen i Skara).
Efter jag lagt handen på hennes axel och befallt bort smärtan, sa hon att hon kände sig mycket lättare i hela överkroppen, och att smärtan nu bara fanns i benen. Jag lade handen på axeln igen och bad igen för att smärtan skulle försvinna från hela kroppen och speciellt i benen, och sedan var den borta. Jag frågade då om hon hört Evangeliet någon gång, vilket hon inte hade. Jag fick dela det med henne genom schack till frälsning, och hon var med på hela framställningen, och sa återigen att det var jätte märkligt att hon träffat mig just idag. När vi kom fram till frågan om hon ville döpa sig, sa hon att det ville hon göra. Så vi bestämde att hon skulle komma hem till mig och min fru i morgon kväll, måndagen den 21/1, och hon frågade om hon fick ta med en kompis som också gått i liknande tanke som henne, och det var helt okej sa jag. Hon fick mina kontaktuppgifter och jag hennes, och så gick jag vidare.
Så om ni läser detta idag, be gärna för, att kontakten fortsätter i morgon, och att hon kommer, tillsammans med sin vän, och står fast vid sitt beslut och vill döpa sig. 🙂

Today, this Sunday, when I was out evangelizing to people on the street, I met three people that allowed me to pray for them and that were healed. The first one was a woman who was sitting with her husband waiting for the bus at the train station. It was the first person I talked to when I came out today. She had her husband next to her. She had pain throughout her body, because of cancer and chemotherapy she said. I was allowed to put my hand on her shoulder, and then she said she felt a heat flowing through her body, and even her husband who put his hand on her opposite shoulder felt the heat he said (!). I told her that this is the Holy Spirit that is working, and probably a healing process started in her.
Her husband then opened up and shared from his life and about things he was struggling with in life, and asked med to pray for wisdom and guidance in deciding how to proceed in life. He said he had faith in Jesus, but not his wife. Their bus was about to leave in within 15 minutes of from when I met them, so I didn’t have time to share the Gospel with them, but gave them my card with contact details if they wanted to get in touch with me.

Then I went to the shopping centre I usually go to in the city. Here I talked to quite a few people, but the second person I was allowed to pray for, was a man sitting outside a toy store, while his grandchildren were in the shop.
I asked him if he had any pain somewhere because I saw the he had a crutch. He said he just had an operation of his knee and a little pain left after the operation. I was allowed to put my hand on his knee and command the pain away in Jesus’ name.
Then when I asked him to stand up and check if the pain was still there, he got a surprised look in his face, and said that right now he didn’t feel it (which he had a minute ago). I asked him if he had any faith in Jesus. He said he grew up in a Christian home and belonged to a church and knew the stories. I told him that ”Today, you have had a meeting with Jesus” (referring to the fact that He was healing the man’s knee). He smiled and bowed his head deep towards me, and at that moment his grandchildren came back from the store, and I left.

The third meeting today was the best, and which I believe and hope will get a continuation. It was a younger woman, maybe in her 20s that I decided to take contact with. Her reaction after I told her what I wanted was: ”Oh, wow, this is crazy! I’ve just prayed to God that I would meet someone who can help me with the pain in the body (She had pain in the whole body – about level 7 on a scale of 10). I didn’t ask if she knew what caused the pain. She told me that she was from Skara and recently moved to Jönköping. She also told me that she was from a Muslim background, but felt more and more foreign to this religion, and that Jesus had began to feel more and more interesting. On several occasions she had visited Skara Domkyrka, the big cathedral in Skara, and felt an enormous peace there when she went into the church. I asked her if she knew where I was born (You see, I have also been brought up in Skara.)
After I put my hand on her shoulder and commanded the pain away, she said that she felt much lighter in the whole upper body, and that the pain now were only in the legs. I put my hand on her shoulder again and commanded the pain to leave, especially in the legs, and then it was gone.
I then asked if she had heard the Gospel, which she hadn´t. I shared it with her through ”chess to salvation”, and she followed me during the whole presentation and understood wha I said, and she repeated once again that she felt it was really strange that she met me just today. When I asked if she wanted to be baptized, she said she wanted to do that. So we decided that she will come home to me and my wife tomorrow night, Monday 21/1, and she asked if she could bring a friend as well who had similar thoughts about religion as herself, and I said that was all right. She got my contact information and I got hers, and then continued.
So if you read this today, please pray for this contact to continue tomorrow, and that she will come, along with her friend, and hold on to her decision today to get baptized. 🙂Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s